Andy Lau - Bing Yu

Andy Lau (Liú Dé Huá) 刘德华 - Bīng Yǔ 冰雨

(terjemahan ada di bagian Komentar)

wǒ shì zài děngdài yī gè nǚhái
我是在等待一个女孩
háishi zài děngdài chénlún kǔhǎi
还是在等待沉沦苦海
yī duàn qíng mòmò guàngài
一段情默默灌溉
méiyǒu rén qù guǎn huā xiè huā kāi
没有人去管花谢花开
wúfǎ kěndìng de ài zuǒ-yòu yáobǎi
无法肯定的爱左右摇摆
zhǐhǎo bǎ xīnsuān wǎng shēnxīn lǐ sāi
只好把心酸往深心里塞

-----@@-----
wǒ shì zài děngdài nǐ de huílai
我是在等待你的回来
nándào zhǐ huàn huí yī jù huógāi
难道只换回一句活该
yī gèrén jìngjìng fādāi
一个人静静发呆
liǎng gèrén què yǒu bùtóng wúnài
两个人却有不同无奈
hǎohāo de yī fèn ài
好好的一份爱
a zěnme huì mànmàn biànhuài
啊怎么会慢慢变坏
------------

-----REFF-----
lěnglěng de bīng yǔ zài liǎnshàng húluàn de pāi
冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍
nuǎn nuǎn de yǎnlèi gēn hán yǔ hùnchéng yīkuài
暖暖的眼泪跟寒雨混成一块
yǎnqián de sècǎi hūrán bèi yǎngài
眼前的色彩忽然被掩盖
nǐ de yǐngzi wúqíng zài shēnbiān páihuái
你的影子无情在身边徘徊

nǐ jiù xiàng yī gè guìzishǒu bǎ wǒ chūmài
你就像一个刽子手把我出卖
wǒ de xīn fǎngfú bèi cìdāo hěnhěn de zǎi
我的心彷佛被刺刀狠狠地宰
--------------

xuányá shàng de ài shuí huì yuànyi jiēshòu zuì tòng de yìwài
悬崖上的爱谁会愿意接受最痛的意外

Repeat @@

Repeat Reff

xuányá shàng de ài shuí huì yuànyi jiēshòu zuì tòng de yìwài
悬崖上的爱谁会愿意接受最痛的意外

Repeat Reff

-----##-----
xuányá shàng de ài shuí huì gǎn qù cǎi
悬崖上的爱谁会敢去采
háishi yuànyi jiēshòu zuì tòng de yìwài
还是愿意接受最痛的意外
zuì ài de nǚhái
最爱的女孩
------------

Repeat ##

Download gratis lagu Bing Yu di MP3 Baidu.


Comments

 1. Icy Rain(Andy Lau)
  Hujan es(Andy Lau)
  ------------------------------------------------------------------------------
  I am waiting for a girl
  Aku sedang menunggu seorang gadis
  Or am i waiting to sink into a bitter ocean?
  Atau aku sedang menunggu untuk tenggelam pada lautan yang lebih pedih?
  This piece of love was secretly irrigated
  Sepucuk cinta ini secara diam-diam tergerus
  No one cares about the blooming and withering flowers
  Tidak seorang pun peduli mengenai mekar dan layunya bunga-bunga
  A love that can't be affirmed, wavering left and right
  Cinta yang tidak dapat dipastikan, terombang-ambing kiri dan kanan
  I can only push my grief deep into my heart
  Aku hanya dapat memendap kesedihan kedalam hatiku yang terdalam
  -----------------------------------------------------------------------------
  I am waiting for your return
  Aku sedang menunggu kepulanganmu
  How can the only exchange be, "it serves you right"?
  Bagaimana bisa penggantinya hanya "memang sudah seharusnya"?
  One person is silently in a daze
  Seseorang sedang berada dalam kekalutan dalam kesendirian
  Yet two people are choiceless in two different ways
  Juga dua orang yang tidak memiliki pilihan sedang berada pada dua jalan yang berbeda
  Ah, how could this good love slowly, slowly become bad?
  Ah, bagaimana mungkin cinta yang baik ini perlahan-lahan berubah menjadi buruk?
  ---------------------------------------------------------------------------------------------
  The cold icy rain splatters randomly on my face
  Dinginnya hujan es terhempas berhamburan pada wajahku
  My warm tears mix together with the winter rain
  Air mataku yang hangat bercampur dengan hujan musim dingin
  Before my eyes, color is suddenly concealed
  Yang terlihat, warna secara tiba-tiba memudar
  Your shadow lingers unfeelingly at my side
  Bayanganmu secara perlahan tak terasa berada di-sisiku
  You're just like a executioner, selling me out
  Kau layaknya seorang algojo, mengkhianatiku
  It's as if my heart has been slashed by a bayonet
  Hatiku terasa bagaikan disabet oleh pisau bayonet
  Love on a steep cliff
  Cinta di tepi tebing yang terjal
  Who would be willing to accept the most painful unintentions
  Siapa yang bersedia menerima keadaan yang paling menyakitkan
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  Love on a steep cliff, who's brave enough to pick it
  Cinta di tepi tebing yang terjal, siapa yang cukup berani untuk memungutnya
  And be willing to accept the most painful unintentions
  Dan bersedia menerima keadaan yang paling menyakitkan
  The most beloved girl
  Gadis yang paling tercinta

  ReplyDelete

Post a Comment