Jan 25, 2015

Liu Ruo Ying - Ban LuRene Liú Ruò Yīng 刘若英 - Bànlù 半路
OST Ban Lu Fu Zi (Bànlù Fùzǐ) 半路父子

Jan 23, 2015

Fish Leong - Xiao Xiao HaiFish Leong / Liang Jing Ru (Liáng Jìng Rú) 梁静茹 - Xiǎoxiǎo Hái 小小孩 Little Child
OST Endless Nights In Aurora (2014) / Ji Guang Zhi Ai (Jíguāng Zhī Ài) 极光之爱

Jan 21, 2015

Jan 19, 2015

Bai An - Wo De Di FangAnn / Bai An (Bái Ān) 白安 - Wǒ De Dìfang 我的地方 My Place
OST Ni Zhuan Sheng (Nìzhuǎn Shèng) Second Chance

Jan 17, 2015