Feb 6, 2016

Sodagreen - EveryoneSodagreen (Sūdá Lǜ) 苏打绿 - Everyone

Feb 4, 2016

Sodagreen - Tong Kuai De Ai YanSodagreen (Sūdá Lǜ) 苏打绿 - Tòngkuai De Āiyàn 痛快的哀艳

Feb 2, 2016

Sodagreen - Xia Yu De Ye WanSodagreen (Sūdá Lǜ) 苏打绿 - Xiàyǔ De Yèwǎn 下雨的夜晚

Jan 30, 2016

Sodagreen - Ta Ju Qi You Shou Dian MingSodagreen (Sūdá Lǜ) 苏打绿 - Tā Jǔqǐ Yòushǒu Diǎnmíng 他举起右手点名

Jan 29, 2016

Sodagreen - Bo Wu GuanSodagreen (Sūdá Lǜ) 苏打绿 - Bówùguǎn 博物馆