Aug 31, 2014

Dream Girls - Ting Ni ShuoDream Girls - Tīng Nǐ Shuō 听你说

Aug 30, 2014

Dream Girls - Wo Gen Ta Men Bu Yi YangDream Girls - Wǒ Gēn Tāmen Bù Yíyàng 我跟她们不一样

Aug 29, 2014

Dream Girls - Xue Ren De Yan LeiDream Girls - Xuěrén De Yǎnlèi 雪人的眼泪

Aug 28, 2014

Dream Girls - Zai Jian Wo Ai NiDream Girls - Zàijiàn Wǒ Ài Nǐ 再见我爱你

Aug 27, 2014

Jim Lim - Tong Hua ShunJim Lim / Lin Qi Yu (Lín Qī Yù) 林倛玉 - Tónghuāshùn 同花顺
OST 12 Lotus (2008)