Jul 26, 2014

Wang Su Long - Chuan Shi Yue ZhangWang Su Long (Wāng Sū Lóng) 汪苏泷 - Chuánshì Yuèzhāng 传世乐章

Jul 21, 2014

Chen Yan Yun - Xing Fu Ye Wei MianIan Chen Yan Yun (Chén Yàn Yǔn) 陈彦允 - Xìngfú Yè Wèi Mián 幸福夜未眠
OST Pleasantly Surprised / Love Myself or You? / Xi Huan Yi Ge Ren (Xǐhuan Yí Gè Rén) 喜欢 一个人

Jul 20, 2014

Harlem Yu - Que KouHarlem Yu Cheng Qing (Yǔ Chéng Qìng) 庾澄庆 - Quēkǒu 缺口
OST Cafe Waiting Love / Deng Yi Ge Ren Ka Fei (Děng Yí Gè Rén Kāfēi) 等一个人咖啡

Jul 19, 2014

Li Rong Hao - Li BaiLi Rong Hao (Lǐ Róng Hào) 李荣浩 - Lǐ Bái 李白

Jul 18, 2014

Jess Lee - Ren Bu Zhu Xiang NianJess Lee / Li Jia Wei (Lǐ Jiā Wēi) 李佳薇 - Rěnbuzhù Xiǎngniàn 忍不住想念 Hard to Forget