Feb 25, 2015

Jay Chou - Suan Shen Me Nan RenJay Chou / Zhou Jie Lun (Zhōu Jié Lún) 周杰伦 - Suàn Shénme Nánren 算什么男人

Feb 23, 2015

Jay Chou - Xie Zi Te Da HaoJay Chou / Zhou Jie Lun (Zhōu Jié Lún) 周杰伦 - Xiézi Tèdàhào 鞋子特大号

Feb 6, 2015

Popu Lady - MorePopu Lady - More / Duo Duo (Duōduō) 多多

Feb 4, 2015

Popu Lady - Hao HaoPopu Lady - Hǎohǎo 好好 Different when with you

Feb 2, 2015

Lin You Jia and Chen Sheng - Da Xiang Wu TaiYoga Lin You Jia (Lín Yòu Jiā) 林宥嘉 & Chen Sheng (Chén Shēng) 陈昇 - Dàxiàng Wǔtái 大象舞台 Elephant Slide