Sep 27, 2016

Li Rong Hao - Xin Li MianLi Rong Hao (Lǐ Róng Hào) 李荣浩 - Xīn Lǐmiàn 心里面 In My Heart

Sep 25, 2016

Jess Lee - Nian JiuJess Lee / Li Jia Wei (Lǐ Jiā Wēi) 李佳薇 - Niànjiù 念旧 Nostalgia

Sep 23, 2016

Jess Lee - Lian AiJess Lee / Li Jia Wei (Lǐ Jiā Wēi) 李佳薇 - Liàn Ài 鍊爱 Chain of Love

Sep 21, 2016

Jess Lee - Bao Feng XueJess Lee / Li Jia Wei (Lǐ Jiā Wēi) 李佳薇 - Bàofēngxuě 暴风雪 Snowstorm

Sep 19, 2016

Li Rong Hao - Nv HaiLi Rong Hao (Lǐ Róng Hào) 李荣浩 - Nǚhái 女孩 Girls