Jun 28, 2015

Jia Jia - Wo Yu Jian NiJiaJia (Jiājiā) 家家 - Wǒ Yùjiàn Nǐ 我遇见你 Fly to you

Jun 26, 2015

Cosmospeople - Wang QianCosmospeople / Yu Zhou Ren (Yǔzhòurén) 宇宙人 - Wǎng Qián 往前 Move Forward

Jun 24, 2015

Ding Dang - Shuo PoDella Ding Dang (Dīng Dāng) 丁当 - Shuōpò 说破

Jun 22, 2015

Liu Ruo Ying - Nian NianRene Liu Ruo Ying (Liú Ruò Yīng) 刘若英 - Niànniàn 念念 Murmur of the Hearts

Jun 20, 2015

Ella - Xiang Nian Zi JiElla Chen Jia Hua (Chén Jiā Huà) 陈嘉桦 - Xiǎngniàn Zìjǐ 想念自己 Be Yourself