Apr 18, 2014

Eason Chan - Yu Le Tian KongEason Chan / Chen Yi Xun (Chén Yì Xùn) 陈奕迅 - Yúlè Tiānkōng 娱乐天空

Apr 16, 2014

Stefanie Sun - Wu Xian DaStefanie Sun Yan Zi (Sūn Yàn Zī) 孙燕姿 - Wúxiàndà 无限大

Apr 14, 2014

Stefanie Sun - Shang Hao De Qing ChunStefanie Sun Yan Zi (Sūn Yàn Zī) 孙燕姿 - Shànghǎo De Qīngchūn 尚好的青春

Apr 12, 2014

Popu Lady - Rong Hua LePopu Lady - Rónghuà Le 融化了

Apr 10, 2014

Hebe - Bu Zui Bu HuiHebe Tian Fu Zhen (Tián Fù Zhēn) 田馥甄 - Bú Zuì Bú Huì 不醉不会