Charles Ying - Wo Shi Fou Hai Ai Ni


image source

Charles Ying (Yìng Chāng Yòu) 应昌佑 - Wǒ Shì Fǒu Hái Ài Nǐ 我是否还爱你
OST Leaving Me, Loving You (2004)

shì shénme yuányīn tiánmì de huíyì
是什么原因 甜蜜的回忆
quán biànchéng zhújiàn xiāoshī de pàomò
全变成逐渐消失的泡沫
yào rúhé fēnbiàn sǐxīn hé tādì
要如何分辨 死心和塌地
shìbushì gǎnyìng
是不是感应

-----@@-----
shīqù de zǒngshì tài měilì
失去的总是太美丽
zǒng ràng rén wúfǎ hūxī
总让人无法呼吸
tiējìn ěrbiān nǐ nà huàyǔ
贴近耳边你那话语
zhǐjiàn liúzhuǎn de qìxī
只见流转的气息
yào duōshǎo yǒngqì
要多少勇气
cái tiánmǎn àiqíng kòngxì
才填满爱情空隙
------------

-----REFF1-----
bùguǎn dào nǎli bié pèng zài yīqǐ
不管到哪里 别碰在一起
nàshi wǒmen bùkěsīyì de mòqì
那是我们不可思议的默契
wǒ ài de shì nǐ wǒ pà de shì wǒ
我爱的是你 我怕的是我
guòhòu cái fāxiàn ài dào bù chéng bǐlì
过后才发现爱到不成比例
---------------

tài duō zhèyàng ràng rén jǔsàng de huàyǔ
太多这样让人沮丧的话语
àicuò le hái bù shě líqù
爱错了还不舍离去

-----REFF2-----
bùguǎn dào nǎli yě pèng zài yīqǐ
不管到哪里 也碰在一起
dàodǐ shì nǐ háishi wǒ kāishǐ fàngqì
到底是你还是我开始放弃
wǒ ài de shì nǐ wǒ pà de shì nǐ
我爱的是你 我怕的是你
huì ràng wǒ shīqù le zuìchū de zìjǐ
会让我失去了最初的自己
---------------

-----##-----
xiǎng wèn yī ge bù xiǎng huídá de wèntí
想问一个不想回答的问题
wǒ shì fǒu hái ài nǐ
我是否还爱你
------------

Repeat @@
Repeat Reff1
Repeat ##

wǒmen xiànzài hái yǒu duōshǎo de jùlí
我们现在还有多少的距离
cái huídào zuìchū de guānxi
才回到最初的关系
nǐ qù dào nǎli nǎli nǎli
你去到哪里 哪里 哪里

Repeat Reff1
tài duō zhèyàng ràng rén jǔsàng de huàyǔ
太多这样让人沮丧的话语
àicuò le què ràng rén bù shě líqù
爱错了却让人不舍离去

Repeat Reff2
Repeat ##


Comments

  1. selamat dah jadi blog rank 1 bulan ini...makin ditambah terus ya lagu mandarinnya....terus semangat

    ReplyDelete

Post a Comment