Tong En - Yi Lian You Meng


image source

Tóng Ēn 同恩 - Yī Lián Yōu Mèng 一帘幽梦
OST Dreams Link / You Jian Yi Lian You Meng / (Yòu Jiàn Yī Lián Yōu Mèng) 又见一帘幽梦 opening theme song

wǒ yǒu yī lián yōu mèng
我有一帘幽梦
bùzhī yǔ shéi néng gòng
不知与谁能共
duōshǎo mìmì zài qízhōng
多少秘密在其中
yù sù wúrén néng dǒng
欲诉无人能懂

-----@@-----
chuāngwài gēngshēn lù zhòng
窗外更深露重
jīnyè luòhuā chéng zhǒng
今夜落花成冢
chūn lái chūn qù jù wú zōng
春来春去俱无踪
túliú yī lián yōu mèng
徒留一帘幽梦
------------

-----##-----
shéi néng jiě wǒ qíng zhōng
谁能解我情衷
shéi jiāng róuqíng shēn zhǒng
谁将柔情深种
ruò néng xiāngzhī yòu xiāngféng
若能相知又相逢
gòng cǐ yī lián yōu mèng
共此一帘幽梦
------------

Repeat @@
Repeat ##
Repeat @@

Download gratis lagu Tong En - Yi Lian You Meng di MP3 Baidu (yang kolom pertama bertulisan 一帘幽梦).

Comments