Shi Shang Zhi You Ma Ma Hao

Shìshàng Zhǐyǒu Māma Hǎo 世上只有妈妈好

-----@@-----
shìshàng zhǐyǒu māma hǎo
世上只有妈妈好
yǒu mā di háizi xiàng ge bǎo
有妈的孩子像个宝
tóu jìn liao māma di huáibào
投进了妈妈的怀抱
xìngfú xiǎng bùliǎo
幸福享不了
------------

Repeat @@

(music)

-----##-----
méiyǒu māma zuì kǔnǎo
没有妈妈最苦恼
méi mā di háizi xiàng gēn cǎo
没妈的孩子像根草
líkāi māma di huáibào
离开妈妈的怀抱
xìngfú nǎli zhǎo
幸福哪里找
------------

Repeat ##

Download gratis lagu Shi Shang Zhi You Ma Ma Hao di MP3 Baidu.

Comments