Alex Fung - Jiang Jin JiuAlex Fung / Ping Han Ming (Píng Hàn Míng) 冯翰铭 - Jiāng Jìnjiǔ 将进酒

(jūnbújiàn)
(君不见)
jūnbújiàn Huáng Hé zhī shuǐ tiān shànglai
君不见 黄河之水天上来
bēnliú dào hǎi búfù huí
奔流到海不复回
jūnbújiàn gāotáng míngjìng bēi báifà
君不见 高堂明镜悲白发
cháo rú qīngsī mù chéng xuě
朝如青丝暮成雪

rénshēng déyì xū jìnhuān mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè
人生得意须尽欢 莫使金樽空对月
tiānshēng wǒ cái bì yǒuyòng (qiānjīn sànjìn hái fùlái)
天生我材必有用 (千金散尽还复来)
pēng yáng zǎi niú qiě wèi lè huì xū yì yǐn sānbǎi bēi
烹羊宰牛且为乐 会须一饮三百杯

rénshēng déyì xū jìnhuān (cén fūzǐ) mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè
人生得意须尽欢(岑夫子) 莫使金樽空对月
tiānshēng wǒ cái bì yǒuyòng (dān qiū shēng) qiānjīn sànjìn hái fùlái
天生我材必有用(丹丘生) 千金散尽还复来
pēng yáng zǎi niú qiě wèi lè (jiāng jìnjiǔ) huì xū yì yǐn sānbǎi bēi (jūn mò tíng)
烹羊宰牛且为乐(将进酒) 会须一饮三百杯(君莫停)

(music)

jūnbújiàn Huáng Hé zhī shuǐ tiān shànglai
君不见 黄河之水天上来
bēnliú dào hǎi búfù huí
奔流到海不复回
jūnbújiàn gāotáng míngjìng bēi báifà
君不见 高堂明镜悲白发
cháo rú qīngsī mù chéng xuě
朝如青丝暮成雪

yǔ jūn gē yì qǔ qǐng jūn wèi wǒ cè'ěr tīng
与君歌一曲 请君为我侧耳听
zhōnggǔ zhuàn yù bùzú guì dànyuàn cháng zuì bú yuàn xǐng
钟鼓馔玉不足贵 但愿长醉不愿醒
gǔlái shèngxián jiē jìmò wéiyǒu yǐn zhě liú qí míng
古来圣贤皆寂寞 惟有饮者留其名

yǔ jūn gē yì qǔ (cén fūzǐ) qǐng jūn wèi wǒ cè'ěr tīng
与君歌一曲(岑夫子) 请君为我侧耳听
zhōnggǔ zhuàn yù bùzú guì (dān qiū shēng) dànyuàn cháng zuì bú yuàn xǐng
钟鼓馔玉不足贵(丹丘生) 但愿长醉不愿醒
chén wáng xīshí yàn píng lè (jiāng jìnjiǔ) dǒu jiǔ shí qiān zì huān xuè (jūn mò tíng)
陈王昔时宴平乐(将进酒) 斗酒十千恣欢谑(君莫停)

zhǔrén héwéi yán shǎo qián jìng xū gū qǔ duì jūn zhuó
主人何为言少钱 迳须沽取对君酌
zhǔrén héwéi yán shǎo qián jìng xū gū qǔ duì jūn zhuó
主人何为言少钱 迳须沽取对君酌
zhǔrén héwéi yán shǎo qián (wǔ huā mǎ) jìng xū gū qǔ duì jūn zhuó (qiānjīn qiú)
主人何为言少钱(五花马) 迳须沽取对君酌(千金裘)
zhǔrén héwéi yán shǎo qián (wǔ huā mǎ) jìng xū gū qǔ duì jūn zhuó (qiānjīn qiú)
主人何为言少钱(五花马) 迳须沽取对君酌(千金裘)

jūnbújiàn Huáng Hé zhī shuǐ tiān shànglai (hū ér jiāng chū huàn měijiǔ yǔ ěr tóng xiāo wàngǔ chóu)
君不见 黄河之水天上来(呼儿将出换美酒 与尔同销万古愁)
bēnliú dào hǎi (huàn měijiǔ) búfù huí (wàngǔ chóu)
奔流到海(换美酒) 不复回(万古愁)
jūnbújiàn gāotáng míngjìng bēi báifà (hū ér jiāng chū huàn měijiǔ yǔ ěr tóng xiāo wàngǔ chóu)
君不见 高堂明镜悲白发(呼儿将出换美酒 与尔同销万古愁)
cháo rú qīngsī mù chéng xuě (hū ér jiāng chū huàn měijiǔ yǔ ěr tóng xiāo wàngǔ chóu)
朝如青丝暮成雪(呼儿将出换美酒 与尔同销万古愁)

Comments