Daniel Chan - Fu Mu

Daniel Chan / Chen Xiao Dong
image source

Daniel Chan (Chén Xiǎo Dōng) 陈晓东 - Fùmǔ 父母
Album: Xīngkōng Mèngyóu 星空梦游

yóuzǐ shēnshang yī
游子身上衣
xīn āi'āi yì kǒng chíchí guī
心哀哀意恐迟迟归
línxíng mìmì fèng
临行密密缝
bào dé sān chūnhuī cùncǎo xīn
报得三春晖寸草心

-@-
shǒu shì qīn yì wéi wǒ kěyǐ jiěyōu
守事亲义 惟我可以解忧
nián yīzé xǐ yīzé jù
年一则喜一则惧
sī ài yì ài suǒ jìng wú yì jìng zhī
斯爱亦爱所敬吾亦敬之
ruò mìng bùyì měi wù bùkě yí
若命不易美恶不可移
---

-REFF-
duàn cháng xù duǎn sǔn yǒuyú yì bùzú
断长续短损有余益不足
dá ài jìng zhī wén ér zī chéng xíng yì zhī měi
达爱敬之文而滋成行义之美
yǎng bùkuì yú tiān fǔ bù zhà yú rén
仰不愧于天俯不怍于人
------
nǐ de jiàohuì jiùshì dàibiǎo le wǒ de fó
你的教诲就是代表了我的佛

shǒu yǐ mián fù zhī
手以棉覆之
yè mèng yóu shēn hán tóu yú huái
夜梦犹呻寒投于怀
tiánróu shēn mì huái
甜柔深谧怀
bié yī dīhuí kuì shī yǎn kū
别伊低徊愧湿眼枯

Repeat @

chuánshuō zhīzhě jìn zhī qí wàng yǐ
传说知者尽知其妄矣
jǔtóu wàng qīng yún bì lín huān tīng huì niǎoyǔ
举头望清云碧林欢听慧鸟语
suíyì rénshēng wèishén gèng hé qiú
随意人生为什更何求
nǐ de qīngyíng yǒngyuǎn bāowéi wǒ xiàng cháo wō
你的轻盈永远包围我像巢窝

(music)

Repeat @
Repeat Reff
nǐ de jiàohuì jiùshì dàibiǎo le nǐ de wǒ
你的教诲就是代表了你的我

Daniel Chan - Fu Mu mp3 download

Comments