Vicki Zhao - Qia Qia Ai

Vicki Zhao Wei
image source

Vicki Zhao (Zhào Wēi) 赵薇 - Qiàqià Ài 恰恰爱
Album: Tian Shi Lv Xing Xiang (Tiānshǐ Lǚxíng Xiāng) 天使旅行箱

wǔchí de shìjiè yáobǎi réncháo
舞池的世界摇摆人潮
yīnyuè liāoqǐ guāng piāo
音乐撩起光飘
wǒ xiǎng nǐ yīdìng yě shòubuliǎo
我想你一定也受不了
shéi ràng jiézòu gěi de tài miào
谁让节奏给得太妙

nà hǎo ba bùxǔ màn rè
那好吧不许慢热
xiùchū nǐ suǒyǒu huāqiào
秀出你所有花俏
bèngbengtiàotiào chǎochǎonàonào
蹦蹦跳跳吵吵闹闹

-REFF1-
qiàqià qiàqiàqià nǐ yòurén de qiǎnxiào
恰恰 恰恰恰 你诱人的浅笑
lala lalala wǒ de zuǐchún wēi qiào
啦啦 啦啦啦 我的嘴唇微翘
qiàqià qiàqiàqià jiǎng qínghuà jiù yòng jiǎo
恰恰 恰恰恰 讲情话就用脚
lala lalala qiàqià qiàqià
啦啦 啦啦啦 恰恰 恰恰
-------
qiàqià qiàqià qiàqià
恰恰 恰恰 恰恰

zhè shì yuányú Mòxīgē de wǔdǎo
这是源于墨西哥的舞蹈
wūdǐng dìbǎn dōu qīngdǎo
屋顶地板都倾倒
wǒmen bǎ shēnbiānrén hūlüè diào
我们把身边人忽略掉
zài duì shì zhōng jíxìng biāo
在对视中即兴飙

wǔbù yuèfā de yǒuqù
舞步越发得有趣
shénqíng biàn de gèng wēimiào
神情变得更微妙
bèngbengtiàotiào chǎochǎonàonào
蹦蹦跳跳吵吵闹闹

-REFF2-
qiàqià qiàqiàqià nǐ de yǎnshén hǎo táo
恰恰 恰恰恰 你的眼神好淘
lala lalala wǒ nénggòu huíyìng dào
啦啦 啦啦啦 我能够回应到
qiàqià qiàqiàqià àimèi cái gānggāng hǎo
恰恰 恰恰恰 暧昧才刚刚好
lala lalala qiàqià qiàqià
啦啦 啦啦啦 恰恰 恰恰
qiàqià qiàqià qiàqià
恰恰 恰恰 恰恰
------

(music)

gǎnjué cóng yuèliang hé huàn dào chéngbǎo
感觉从月亮河换到城堡
chǎngjǐng suí wǔ tiàoyào
场景随舞跳跃
shíjiān yě yī miǎo yī miǎo huǎnmàn diào
时间也一秒一秒缓慢掉
qíngxù kuài shòubuliǎo
情绪快受不了

wāwā wāwāwā qiàqià qiàqià
哇哇 哇哇哇 恰恰 恰恰
wāwā wāwāwā qiàqiàqià qiàqià
哇哇 哇哇哇 恰恰恰 恰恰
wāwā wāwāwā qiàqià qiàqià
哇哇 哇哇哇 恰恰 恰恰
wāwā wāwāwā qiàqià qiàqià
哇哇 哇哇哇 恰恰 恰恰

Repeat Reff1
Repeat Reff2

Vicki Zhao - Qia Qia Ai mp3 download


Comments