Alex Fung - Yin JiuAlex Fung / Ping Han Ming (Píng Hàn Míng) 冯翰铭 - Yǐnjiǔ 饮酒

jié lú zài rénjìng
结卢在人境
ér wú chēmǎ xuān
而无车马喧
wèn jūn hé néng ěr
问君何能尔
xīn yuǎn dì zì piān
心远地自偏
cǎi jú dōng líxià
采菊东篱下
yōurán jiàn nánshān
悠然见南山
shānqì rìxī jiā
山气日夕佳
fēiniǎo xiāngyǔ huán
飞鸟相与还

(music)

jié lú zài rénjìng
结卢在人境
ér wú chēmǎ xuān
而无车马喧
wèn jūn hé néng ěr
问君何能尔
xīn yuǎn dì zì piān
心远地自偏
cǎi jú dōng líxià
采菊东篱下
yōurán jiàn nánshān
悠然见南山
shānqì rìxī jiā
山气日夕佳
fēiniǎo xiāngyǔ huán
飞鸟相与还

cǐzhōng yǒu zhēnyì
此中有真意
yù biàn yǐ wàng yán
欲辨已忘言

Comments