Accusefive - Xin Shi Jie


Accusefive (Gào Wǔ Rén) 告五人 - Xīn Shìjiè 新世界 kacauan

zhèlǐ bù xūyào wúqíng de jiǎmiàn
这里不需要无情的假面
zhǐyào nǐ fàngzòng jìnqíng de tiàoyuè
只要你放纵尽情的跳跃
huàn yì zhǒng kǒuwèi bié làngfèi shíjiān
换一种口味别浪费时间
huānyíng nǐ láidào zhèige xīn shìjiè
欢迎你来到这个新世界

yǒngshēngnánwàng de zuì wàngjì zhēngkāi de yǎn
永生难忘的醉忘记睁开的眼
péibàn nǐ de shì shuí jīliè de duànle xiàn
陪伴你的是谁激烈的断了线
wúsuǒwèi de míngtiān què hòuhuǐ de zuóyè
无所谓的明天却后悔的昨夜
zhēngzhá zàisuǒnánmiǎn fàngzòng què wútiáojiàn
挣扎在所难免放纵却无条件

ruò hái yǒu jīhuì
若还有机会
ràng nǐ zhīnán'értuì
让你知难而退

dǐdǎng bú zhù de yòuhuò méngshēng zìjǐ de shēnghuó
抵挡不住的诱惑 萌生自己的生活
chōngtū máodùn shuí yǔgòng nǐ shuō yě shuōbuwán lǐyóu
冲突矛盾谁与共 你说也说不完理由
ài de tài duō tài luōsuo ài de tài shǎo pà jìmò
爱的太多太啰嗦 爱的太少怕寂寞
gūdǎo gāoshān héqí duō ér nǐ cónglái bù táitóu
孤岛高山何其多 而你从来不抬头

tasicuaian azua tjaucikel na ramaljemaljeng
azua gadu namaljenguaq aravac
azua pana naljamecav a palalaut
bulay angata quljivangerav i kalevelevan
aianga tucu neka nu namatazua
aianga inika mun nakemeljang tua
kinakemudamuda tasicuaian
aianga timitja caucau neka nu tja pacugan

ruò hái yǒu jīhuì
若还有机会
ràng nǐ zhīnán'értuì
让你知难而退
manu misepisepi aken

dǐdǎng bú zhù de yòuhuò méngshēng zìjǐ de shēnghuó
抵挡不住的诱惑 萌生自己的生活
chōngtū máodùn shuí yǔgòng nǐ shuō yě shuōbuwán lǐyóu
冲突矛盾谁与共 你说也说不完理由
ài de tài duō tài luōsuo ài de tài shǎo pà jìmò
爱的太多太啰嗦 爱的太少怕寂寞
gūdǎo gāoshān héqí duō ér nǐ cónglái bù táitóu
孤岛高山何其多 而你从来不抬头

Comments