Alex Fung and Ivana Wong - Yi Jian MeiAlex Fung / Ping Han Ming (Píng Hàn Míng) 冯翰铭 & Ivana Wong / Wang Wan Zhi (Wáng Wǎn Zhī) 王菀之 - Yì Jiǎn Méi 一剪梅

hóng ǒu xiāng cán yù tán qiū
红藕香残玉簟秋
qīng jiě luó shang
轻解罗裳
dú shàng lán zhōu
独上兰舟
yún zhōng shuí jì jǐn shū lái
云中谁寄锦书来
yànzì huí shí
雁字回时
yuè mǎn xī lóu
月满西楼

huā zì piāolíng shuǐ zìliú
花自飘零水自流
yì zhǒng xiāngsī
一种相思
liǎng chù xián chóu
两处闲愁
cǐ qíng wú jì kě xiāochú
此情无计可消除
cái xià méitóu
才下眉头
què shàng xīntóu
却上心头

(music)

yún zhōng shuí jì jǐn shū lái
云中谁寄锦书来
yànzì huí shí
雁字回时
yuè mǎn xī lóu
月满西楼

huā zì piāolíng shuǐ zìliú
花自飘零水自流
yì zhǒng xiāngsī
一种相思
liǎng chù xián chóu
两处闲愁
cǐ qíng wú jì kě xiāochú
此情无计可消除
cái xià méitóu
才下眉头
què shàng xīntóu
却上心头

Comments